CUDZOZIEMCY

Zadania realizowane na rzecz cudzoziemców:

  • pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach indywidualnego Programu Integracji

  • wypłata świadczenia pieniężnego dla osób, które złożyły wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem ważnej „Karty Polaka”

  • prowadzenie postepowań, wydawanie decyzji administracyjnych i wypłata świadczenia dla repatriantów, którzy złożyli wniosek o częściowy zwrot kosztów poniesionych w związku z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego.