OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


Dział ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców.

Do zadań realizowanych przez Dział ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i cudzoziemców należy:

  • dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

  • dofinansowanie i rozliczanie dofinasowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

  • dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania do barier funkcjonalnych, to jest: barier w komunikowaniu się, barier technicznych i barier architektonicznych

  • dofinansowanie i rozliczanie dofinasowania usług tłumacza języka migowego

W zakresie pomocy instytucjonalnej do zadań Działu należy:

  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej na terenie powiatu żyrardowskiego osób skierowanych przez gminy

  • monitorowanie stanu miejsc w domach pomocy społecznej

Ośrodki wsparcia:

  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie kierowania do ośrodka wsparcia