DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i

edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z

indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej,

zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność,

intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej

i psychicznej sprawności.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do

umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Aby ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej należy w pierwszej kolejności

zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie swojej gminy.

Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w

miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej i kompletuje niezbędne dokumenty, potrzebne

do umieszczenia klienta w Domu Pomocy Społecznej. Na podstawie przeprowadzonego

wywiadu środowiskowego, Ośrodek Pomocy Społecznej decyduje o skierowaniu do domu

pomocy społecznej. Skierowanie do dps wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Wszystkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w Domu Pomocy

Społecznej wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą Ośrodek Pomocy

Społecznej składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z obowiązującymi

przepisami decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej podejmuje Starosta powiatu

na terenie, którego znajduje się Dom.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

  1. Sosabowskiego 23

96-300 Żyrardów

Tel. 46 856 27 77 lub 46 855 37 85

Dyrektor : Ewa Bombała

Dom dla osób w podeszłym wieku

Link do strony kliknij

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

  1. Limanowskiego 32b

96-300 Żyrardów

Tel. 46 855 32 70

Dyrektor: Elżbieta Ciesielska

Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych

Link do strony kliknij

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W HAMERNI

ul.Mszczonowska1

Tartak Brzózki

96-325 Radziejowice

Tel.46 857 71 02

Dyrektor: Daniel Borowski

Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Link do strony kliknij