Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami programu w ramach Modułu III są :

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność jest finansowana jest ze środków PFRON.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedna osobę niepełnosprawną, a okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Więcej informacji i druk wniosku do pobrania:

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kto-moze-otrzymac-wsparcie-finansowe-pfron-dla-uczestnikow-zawieszonych-zajec-rehabilitacyjnych/

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami PCPR pod numerem telefonu:

46 854 20 83 wew.15

575 854 202