Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie poszukuje inspektora nadzoru budowlanego do prac związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Całość usługi objętej niniejszym zamówieniem winna być świadczona zgodnie
    z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
  2. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadać wiedzę w zakresie branży sanitarnej.
  3. Do oferty winny być dołączone kserokopie uprawnień zawierające imię, nazwisko oraz numer uprawnienia osób, które będą dokonywać czynności, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
  4. Przeprowadzanie wizji lokalnych i odbiorów będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie wspólnie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

Zadania do realizacji:

a)   udział w wizji lokalnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i ocena obiektu pod kątem możliwości likwidacji barier architektonicznych,

b)   ocena i weryfikacja kosztorysów określających zakres prac ustalonych podczas wcześniejszej wizytacji,

c)   udział w odbiorach i dokonanie oceny poprawności wykonywania prac oraz sporządzenie protokołu odbioru.

Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą świadczone od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów

tel.: 46 854 20 83, ww. 21

tel. kom.: 575 854 200

e-mail:  joanna.hincza@pcpr-zyrardow.pl