Projekt – „PROMYK DLA DZIECKA „

Informacja o realizacji projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie jest współrealizatorem projektu konkursowego pt.: ,,PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego złożonego w ramach konkursu RPMA.09.02.01.-IP.01-14-078/18 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.12.2019r. do 30.11.2021r., skierowany jest do 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 kandydatów na rodziny zastępcze.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług świadczonych w ramach pieczy zastępczej na terenie powiatu żyrardowskiego poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego oraz kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.    

 Dofinansowanie na Realizację Projektu wynosi 1 139 375,10 PLN z czego:

– 980 108,88 PLN pochodzi ze środków europejskich;

– 159 266,22 PNL z dotacji celowej z budżetu państwa;

– 85761,00 PLN stanowi wkład własny i finansowany jest ze środków Powiatu Żyrardowskiego i zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu.

Całkowita Wartość Projektu 1 225 136,10 PLN.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie w projekcie udzielane będzie bezpłatnie.
Wkrótce uruchomione zostanie Biuro Projektu, które będzie mieściło się w siedzibie PCPR w Żyrardowie , ul.1 Maja 60, gdzie będzie możliwe uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości przystąpienia do projektu. Rekrutacja do Projektu prowadzona  w sposób ciągły w okresie realizacji Projektu. tj. od 01.12.2019r., do 30.11.2021r.

 


Cel projektu

Celem głównym projektu  jest poprawa dostępu do usług świadczonych w ramach pieczy zastępczej na terenie powiatu żyrardowskiego poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego na 14 miejsc oraz wykształcenie 10 kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Projekt będzie  realizowany w terminie od 01.12. 2019 roku do 30.11.2021 roku.

Uczestnictwo w poszczególnych formach wsparcia przyczyni się do:

  • zapewnienie dzieciom doraźnej opieki;
  • złagodzenia problemów emocjonalnych, psychologicznych i pedagogicznych;
  • podniesienia pewności siebie, niskiej samooceny, motywacji do nauki dobrego zachowania;
  • przygotowania dzieci do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
  • zaspokojenia potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych;
  • zapewnienia częstszych kontaktów z rodziną i rówieśnikami;
  • uzyskania kwalifikacja na pełnienie funkcji rodziny zastępczej.,
  • uzyskania wsparcia emocjonalnego,
  • podniesienia motywacji.

W związku z realizacją projektu przewiduje się, że projekt zrealizuje 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 27 kobiet, 38 mężczyzn), w wieku od 10 do 18 roku życia pochodzących z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zostanie objętych opieką i wsparciem oraz 10 osób (w tym 5 kobiet, 5 mężczyzn) pozostanie rodzinami zastępczymi.