Świadczenia

Zespół Świadczeń prowadzi dokumentację finansową rodzin zastępczych ( spokrewnionych , niezawodowych , zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka ) pozostających pod opieką pracowników socjalnych  oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Przyznaje pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej  i instytucjonalnej pieczy zastępczej, na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz kontynuowanie nauki. Przygotowuje oraz opracowuje merytorycznie  noty księgowe rozliczenia kosztów utrzymania dzieci zgodnie z zawartymi porozumieniami. Zakłada i prowadzi dokumentacje dzieci objętych porozumieniami. Wykonuje sprawozdawczość  oraz przygotowuje projekt uchwał, zarządzeń wynikających z potrzeb zespołu.