Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu ,,Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – środki ochrony indywidualnej

Zachęcam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym z dnia 31 lipca 2020 r. na: zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu ,,Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.