Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu ,,Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – laptopy

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym z dnia 29 lipca 2020 r. na: zakup i dostawę wraz z oprogramowaniem sprzętu komputerowego typu laptop w ramach projektu ,,Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.


Wszelkie informacje i pliki do pobrania znajduja się na stronie:
http://www.pcprzyrardow.naszbip.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-30-000-euro/n,zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-dostawe-wraz-z-oprogramowaniem-sprzetu-komputerowego-typu-laptop-w-ramach-projektu-wspieranie-dzieci-umieszczonych-w-pieczy-zastepczej-w-okresie-epidemii-covid-19