Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo pefron

Moduł III

Data publikacji: 23.04.2020

W ramach Modułu IIItego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami programu w ramach Modułu III są :

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność jest finansowana jest ze środków PFRON.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedna osobę niepełnosprawną, a okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Więcej informacji i druk wniosku do pobrania tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami PCPR pod numerem telefonu: 46 854 20 83 wew.15 oraz 575 854 202.

Zespół PCPR