Logo PCPR
Logo bipLogo facebook
logo po wer

Czekamy na oferty: projekt PO WER (środki ochrony)

Data publikacji: 03.08.2020

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na: zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu ,,Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Zespół PCPR