Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu ,,Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – środki ochrony indywidualnej

Zachęcam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym z dnia 31 lipca 2020 r. na: zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu ,,Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku …

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu ,,Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – laptopy

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym z dnia 29 lipca 2020 r. na: zakup i dostawę wraz z oprogramowaniem sprzętu komputerowego typu laptop w ramach projektu ,,Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych …

„Projekt PFRON dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.”

Uprzejmie  informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pod nazwą: ” Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy …

Projekt PO WER

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. Liderem …