Logo PCPR
Logo bipLogo facebook

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

loga projektu

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt jest realizowany w okresie od lipca do września 2020 roku.

Środki projektu zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Środki przeznaczone na realizację Projektu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynoszą: 129 999 548 zł, natomiast dla powiatu żyrardowskiego 180 018,00 zł w tym 28 298,83 zł z rezerwy celowej budżetu państwa tj. 15,72% oraz z rezerwy celowej budżetu środków europejskich 151 719,17 zł. tj. 84,28 %.

Informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie pod numerem telefonu 46 854 20 83 wew. 14 lub za pomocą poczty elektronicznej pcpr.zyrardow@o2.pl