Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie poszukuje inspektora nadzoru budowlanego do prac związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Całość usługi objętej niniejszym zamówieniem winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadać wiedzę w zakresie branży sanitarnej. Do oferty …

Szkolenie tato.net dla ojców

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie odbyło się kolejne, przeprowadzone przez tato.net szkolenie „Bliżej – pełna łączność” skierowane do mężczyzn, którzy pełnią funkcję rodziców zastępczych. Warsztat miał na celu przekazanie metod pogłębienia relacji ojciec-dziecko, a także wzmocnić ich umiejętności rodzicielskich.

Aktywny początek roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

Dzięki Fundacji Robinson Crusoe młodzież z pieczy zastępczej z terenu naszego powiatu przygotowująca się do usamodzielnienia miała możliwość zapoznać się z działaniami fundacji na jej rzecz, ale również gościć w FM Logistic Polska w Mszczonowie i tam zobaczyć na czym polega praca na platformie logistycznej, a także zagrać w Samodzielnego …