Zbiórka pieniędzy na pomoc Rodzinnemu Domowi Dziecka w Badowie

Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”, organizacja pożytku publicznego udostępniła subkonto na potrzeby zbiórki pieniędzy na pomoc Rodzinnemu Domowi Dziecka w Badowie (Gmina Mszczonów). Nr konta 89 1240 3350 1111 0010 4576 9815 Dane do przelewu: Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” Jesionka ul. Długa 46 96-315 Wiskitki Tytułem: darowizna na cele statutowe – pomoc RDD …

Spłonął Rodzinny Dom Dziecka w Badowie Górnym

Dzisiaj w godzinach rannych spłonął Rodzinny Dom Dziecka w Badowie Górnym, w którym przebywało 12 dzieci z terenu powiatu żyrardowskiego. Wszyscy są bezpieczni, ale spłonęło wszystko: dokumenty, ubrania, rzeczy osobiste. Każdy, kto chciałby pomóc może kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul.1 Maja 60, tel. 46 854-20-83, …

,,PROMYK DLA DZIECKA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie jest współrealizatorem projektu konkursowego pt.: ,,PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego” złożonego w ramach konkursu RPMA.09.02.01.-IP.01-14-078/18 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego …