ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Środowiskowe domy samopomocy to dzienne ośrodki wsparcia dla dorosłych osób z

zaburzeniami psychicznymi, czyli dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych

intelektualnie (upośledzonych umysłowo). Prowadzone są przez samorządy jako zadanie

zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu Wojewody.

Wyróżnia się następujące rodzaje środowiskowych domów samopomocy:

1.Typ A dla osób chorych psychicznie

2.Typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

3.Typ AB dla osób chorych psychicznie i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

(realizowane odrębnymi programami).

Udział w zajęciach prowadzonym w środowiskowym domu samopomocy ma na celu:

  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (nie

doprowadzenie do regresu w tym zakresie),

  • rozszerzanie zakresu zaradności i samodzielności życiowej adekwatnie do indywidualnego

poziomu funkcjonowania,

  • integrację społeczną poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie,

  • pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym,

  • aktywizowanie uczestników zajęć, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień

poprzez udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych,

  • doprowadzenie do zwiększenia poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w

kontaktach z ludźmi.

Środowiskowy Dom Samopomocy

A. Krajowej 3

96-300 Żyrardów

Tel. 46 855 41 81

Kierownik ŚDS: Danuta Litewnicka

Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Równych Szans”

Przedstawiciele:

Prezes- Anna Kuran

Wiceprezes- Danuta Litewnicka

Skarbnik-Bożena Brzycka